Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/25/2021

(FO) Burčík Ján (19.06.1946)

Trieda SNP 1391, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2022Recovery Solutions, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.01.2022Recovery Solutions, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.01.2022Recovery Solutions, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu