(PO) REPROX, a.s., IČO 36192333

Južná trieda 78, 04001 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.09.2023Mestský súd Košice OZNAM Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Kamatech Trade s.r.o., so sídlom: Senné...
11.04.2023Okresný súd Košice IZastavenie konkurzného konania
10.03.2023Okresný súd Košice I P R E D V O L A N I E N A P O J E D N Á V A N I E vo veci navrhovateľa: Kamatech Tr...
07.03.2023Okresný súd Košice II. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., so sídlom kancelárie: Mlynská ...
22.02.2023Okresný súd Košice I U P O V E D O M E N I E Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Kamatech Trade s.r.o....
03.01.2023Okresný súd Košice II. U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k ...
03.01.2023Okresný súd Košice I P R E D V O L A N I E N A P O J E D N Á V A N I E vo veci navrhovateľa: Kamatech Tr...
23.12.2022Okresný súd Košice I OZNAM Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Kamatech Trade s.r.o., so sídlom: Senn...
18.10.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Iné zverejnenie
18.10.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
10.10.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
10.10.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
23.08.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Súpis všeobecnej podstaty
10.08.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
03.08.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.06.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.06.2022JUDr. Oľga Kmeťová CSc.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.06.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu,
21.04.2022Okresný súd Košice IUstanovenie správcu,
11.02.2022Okresný súd Košice I U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k ná...