Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/43/2021

(FO) Bajbárová Silvia (03.06.1962)

Mlynarovičova 2493/16 , 85103 Bratislava - Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.08.2022JUDr. Andrea Hríňová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.08.2022JUDr. Andrea Hríňová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
11.05.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.05.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
22.03.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Súpis všeobecnej podstaty
22.03.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Súpis oddelenej podstaty
16.02.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia
12.01.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.01.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.01.2022Správca - Hríňová Andrea, JUDr.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.01.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu