Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/204/2021

(FO) Sminčáková Katarína (28.08.1978)

Láb , 90067 Láb

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.06.2022VIVID RECOVERY, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.06.2022VIVID RECOVERY, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.04.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu