Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/49/2021

(FO) Mesiariková Eva (09.04.1973)

Jurská 1109/15 , 83104 Bratislava - Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.05.2022JUDr. Ján Kováčik PhD.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.01.2022JUDr. Ján Kováčik PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.01.2022JUDr. Ján Kováčik PhD.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.01.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu