Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/234/2021

(FO) Gűrtnerová Katarína (08.04.1960)

Stavbárska 5178/42 , 82107 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.04.2023Ing. Hilda Regulová Gajdošová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.06.2022Ing. Hilda Regulová Gajdošová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.06.2022Ing. Hilda Regulová Gajdošová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.06.2022Ing. Hilda Regulová Gajdošová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.06.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu