Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/235/2021

(FO) Sládek Martin (11.07.1993)

Senec , 90301 Senec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.08.2022Mgr. Monika MARTONOVÁ Súpis všeobecnej podstaty
30.08.2022Mgr. Monika MARTONOVÁ Súpis všeobecnej podstaty
29.06.2022Mgr. Monika Martonová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.06.2022Mgr. Monika MARTONOVÁ Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.06.2022Mgr. Monika MARTONOVÁ Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.06.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu