Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/284/2021

(FO) Baláž Štefan (07.01.1976)

Studienka 480, 90875 Studienka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.05.2022JUDr. IVAN MOJŽIŠ Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.05.2022JUDr. IVAN MOJŽIŠ Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.04.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu