Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/5/2022

(FO) Bertok Norbert (04.04.1964)

Šalviová 879, 82101 Bratislava-Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.02.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.02.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.02.2022VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.02.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu