Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/38/2022

(FO) Vengrín Pavol (29.04.1976)

Trenčín , 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.08.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.06.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Súpis všeobecnej podstaty
28.02.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.02.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
28.02.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.02.2022Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu