Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/60/2022

(FO) Zahurák Anton (08.07.1967)

Župčany 151, 08001 Župčany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.11.2022Mgr. Matej Ambroz Súpis všeobecnej podstaty
22.03.2022Mgr. Matej Ambroz Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.03.2022Mgr. Matej Ambroz Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.03.2022Mgr. Matej Ambroz Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.03.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu