Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.05.2024Mestský súd Bratislava III Súd ako príslušný orgán ukladá správcovi: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., so sídlom kancelá...
28.05.2024Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.03.2024Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Iné zverejnenie
06.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20.01.2023Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Vladimír Kordoš, so sídlom kancelárie Hodžovo nám. 2A, 811 ...
28.12.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Súpis všeobecnej podstaty
28.12.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
24.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.11.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
31.08.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
27.06.2022Okresný súd Bratislava I I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju plat...
31.05.2022Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania