Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/149/2022

(FO) Dvořák Karel (18.11.1979)

Prievidza , 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.05.2022Ing. Katarína Štrbáňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.05.2022Ing. Katarína Štrbáňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.05.2022Ing. Katarína Štrbáňová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.05.2022Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu