Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/151/2022

(FO) Habala Jozef (03.10.1977)

Veľká okružná 1080, 95801 Partizánske

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.05.2022JUDr. Otília Prachařová Súpis všeobecnej podstaty
18.05.2022JUDr. Otília Prachařová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.05.2022JUDr. Otília Prachařová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.05.2022JUDr. Otília Prachařová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2022Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu