Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/156/2022

(FO) Muráriková Gabriela (25.07.1966)

Jána Halašu 2634/16 , 91108 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.05.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.05.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.05.2022Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.05.2022Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu