Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/190/2022

(FO) Ferko Emil (19.07.1961)

Sedliská 512, 09409 Sedliská

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.06.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.05.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
03.04.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.04.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
01.06.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu