Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2022

(FO) Záhumenická Marcela (15.09.1967)

Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.04.2024KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
22.02.2024KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.02.2024KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieSúpis všeobecnej podstaty
06.06.2022KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.06.2022KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.05.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu