Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/23/2022

(PO) Nova Real Estate Finance, a. s., IČO 50788701

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.09.2023Mestský súd Bratislava IIISúd priznáva správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava...
11.09.2023JUDr. Vojtech Agner Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
06.09.2023JUDr. Vojtech Agner Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
05.09.2023JUDr. Vojtech Agner Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
22.08.2023JUDr. Vojtech Agner Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.06.2023JUDr. Vojtech Agner Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
10.05.2023JUDr. Vojtech Agner Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
27.03.2023JUDr. Vojtech Agner Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
16.03.2023Okresný súd Bratislava ISúd predlžuje správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava...
01.03.2023JUDr. Vojtech Agner Súpis všeobecnej podstaty
24.02.2023JUDr. Vojtech Agner Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
23.02.2023Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 0...
18.01.2023Okresný súd Bratislava ISúd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/25/2022 - 222 zo dňa 21.12.202...
11.01.2023Okresný súd Bratislava II. Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej...
09.01.2023JUDr. Vojtech Agner Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.01.2023JUDr. Vojtech Agner Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.01.2023JUDr. Vojtech Agner Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
30.12.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
02.11.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
20.07.2022Okresný súd Bratislava IPrerušenie konkurzného konania