Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/98/2022

(FO) Kruľová Emília (08.05.1968)

Bratislava - Staré Mesto , 81102 Bratislava - Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.06.2022VIVID RECOVERY, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.06.2022VIVID RECOVERY, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.06.2022VIVID RECOVERY, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.06.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu