Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/122/2022

(FO) Martišková Alena (16.05.1978)

D. Jurkoviča 2366, 95503 Topoľčany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.06.2022JUDr. Ľubomíra Beňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.06.2022JUDr. Ľubomíra Beňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.06.2022JUDr. Ľubomíra Beňová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.06.2022Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu