Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/134/2022

(FO) Cabadajová Mária (01.06.1973)

Zdravotnícka 703, 90025 Dunajská Lužná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.11.2022JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
28.10.2022JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.10.2022JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Súpis všeobecnej podstaty
08.08.2022JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.08.2022JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.08.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu