Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.05.2023JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
22.03.2023JUDr. Viera Baulovičová Bodová Iné zverejnenie
11.11.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
11.11.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.10.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.10.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.08.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.08.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Súpis všeobecnej podstaty
15.08.2022JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.08.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu