Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/140/2022

(FO) Bilina Ladislav (26.03.1968)

Bratislava-Karlova Ves , 84104 Bratislava-Karlova Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.06.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
21.10.2022K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.10.2022K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.10.2022K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.10.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu