Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/147/2022

(FO) Alievska Gjultene (23.08.1967)

Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.02.2023Mgr. Michal Mihálik Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
07.02.2023Mgr. Michal Mihálik Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.02.2023Mgr. Michal Mihálik Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu