Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.05.2023Insolvency Management Group k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
14.12.2022Insolvency Management Group k.s.Súpis všeobecnej podstaty
14.12.2022Insolvency Management Group k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
20.10.2022Insolvency Management Group k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.08.2022Insolvency Management Group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
10.08.2022Insolvency Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.08.2022Insolvency Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.08.2022Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu