Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/151/2022

(FO) Olenočinová Božena (13.11.1938)

Polereckého 3241/2 , 85104 Bratislava - Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.05.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
01.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Súpis všeobecnej podstaty
01.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.02.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Iné zverejnenie
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu