Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/154/2022

(FO) Kadlíčková Anna (21.08.1950)

Stavbárska 5178/40 , 82107 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.02.2023JUDr. Marek Glemba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.02.2023JUDr. Marek Glemba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu