Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/332/2022

(FO) Fekete Július (04.01.1982)

Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.07.2023Mgr. Zuzana Maruniaková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
22.03.2023Mgr. Zuzana Maruniaková Iné zverejnenie
31.01.2023Mgr. Zuzana Maruniaková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
02.09.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu