Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.03.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
10.11.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.06.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.06.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.06.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.06.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.05.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.04.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.03.2023Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
24.02.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.01.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.01.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu