Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.02.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.01.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.01.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu