Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.11.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.10.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.09.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu