Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.02.2023Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.02.2023Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.02.2023Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu