Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/174/2022

(FO) Petríková Andrea (24.04.1973)

Poľná 381/6 , 90029 Nová Dedinka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.11.2023Čechová Insolvency Services k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.11.2023Čechová Insolvency Services k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
17.04.2023Čechová Insolvency Services k.s.Súpis všeobecnej podstaty
10.02.2023Čechová Insolvency Services k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.02.2023Čechová Insolvency Services k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.02.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu