Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.06.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
31.05.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
10.05.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.02.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.01.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.12.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.11.2023KONFRERO Insolvency k. s.Iné zverejnenie
06.10.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.10.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.08.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.08.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.07.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.07.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.06.2023KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
02.12.2022KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
22.11.2022KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.09.2022KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.09.2022KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.09.2022OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu