Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/194/2022

(FO) Malášek Martin (15.08.1985)

Písniky 766, 90101 Malacky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.06.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.06.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.04.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.04.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.03.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
22.02.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.02.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.02.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu