Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/198/2022

(FO) Fašung Peter (14.01.1968)

Martinčeková 787/32 , 82101 Bratislava - Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.11.2022VIVID RECOVERY, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.11.2022VIVID RECOVERY, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.11.2022VIVID RECOVERY, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
07.11.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu