Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/213/2022

(FO) Brúder Tomáš (18.06.1985)

Lachova 1611/37 , 85103 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.03.2023Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
14.12.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Iné zverejnenie
24.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Súpis všeobecnej podstaty
09.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.11.2022Mgr. Vladimír Kordoš LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.11.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu