Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/53/2022

(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.11.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.05.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
16.05.2023Okresný súd Bratislava ISúd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
12.04.2023Okresný súd Bratislava ISúd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
27.03.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
16.03.2023Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., sídlo kancelárie: Kopčianska 10, 851 01...
08.03.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.02.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.02.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
15.11.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
27.10.2022Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania