(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.03.2023Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., sídlo kancelárie: Kopčianska 10, 851 01...
08.03.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.02.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.02.2023INSOLVENCY GROUP, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
15.11.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
27.10.2022Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania