Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/390/2022

(FO) Čonka Ivan (15.11.1988)

Ulica Československej armády 267, 96701 Kremnica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.02.2023Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
03.11.2022Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.11.2022Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.10.2022Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu