Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/399/2022

(FO) Pappová Helena (06.11.1971)

Lutila , 96622 Lutila

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.04.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
06.02.2023Ing. Naďa Bôžiková Súpis všeobecnej podstaty
11.11.2022Ing. Naďa Bôžiková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.11.2022Ing. Naďa Bôžiková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.11.2022Ing. Naďa Bôžiková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.11.2022Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu