Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/327/2022

(FO) Makula Eduard (10.09.1987)

Lesná 3351, 05201 Spišská Nová Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu