Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/328/2022

(FO) David Marek (18.08.1986)

Skrabské 53, 09433 Skrabské

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.01.2023Ing. Jarmila Lišivková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.12.2022Ing. Jarmila Lišivková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
05.12.2022Ing. Jarmila Lišivková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.12.2022Ing. Jarmila Lišivková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.12.2022Ing. Jarmila Lišivková Súpis všeobecnej podstaty
29.11.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu