Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.03.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
31.01.2023Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
08.12.2022Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.12.2022Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.12.2022Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.12.2022OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu