(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.07.2023JUDr. Ján Bodnár Iné zverejnenie
26.04.2023Okresný súd Prešovpriznáva správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice paušálnu odmen...
18.04.2023JUDr. Ján Bodnár Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis oddelenej podstaty
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis oddelenej podstaty
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis oddelenej podstaty
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis všeobecnej podstaty
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis všeobecnej podstaty
10.02.2023JUDr. Ján Bodnár Súpis všeobecnej podstaty
07.02.2023JUDr. Ján Bodnár Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
06.02.2023Okresný súd Prešovu k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správ...
20.12.2022JUDr. Ján Bodnár Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.12.2022JUDr. Ján Bodnár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.12.2022Okresný súd PrešovVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
05.12.2022Okresný súd PrešovZačiatok konkurzného konania