Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.02.2023Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.01.2023Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.01.2023Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.12.2022Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.12.2022Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2022Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu