(PO) ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414

Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.07.2024Mgr. Richard Koiš MBADoplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
16.07.2024Mgr. Richard Koiš MBAOznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
25.08.2023Mgr. Richard Koiš MBAOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
13.07.2023Mgr. Richard Koiš MBAOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.06.2023Mgr. Richard Koiš MBASúpis oddelenej podstaty
31.05.2023Mgr. Richard Koiš MBAZápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
05.05.2023Mgr. Richard Koiš MBAOznam o zvolaní schôdze veriteľov
20.04.2023Mgr. Richard Koiš MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.03.2023Okresný súd ŽilinaUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
28.03.2023Okresný súd Žilina Priznáva správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, ...
17.03.2023JUDr. Erik Končok Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
13.03.2023JUDr. Erik Končok Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
06.03.2023JUDr. Erik Končok Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.02.2023JUDr. Erik Končok Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
16.02.2023JUDr. Erik Končok Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15.02.2023JUDr. Erik Končok Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.02.2023JUDr. Erik Končok Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.01.2023JUDr. Erik Končok Súpis všeobecnej podstaty
24.01.2023JUDr. Erik Končok Súpis oddelenej podstaty
02.01.2023Okresný súd Žilina Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 EUR n...