Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/7/2022

(FO) Kuruczová Aranka (06.05.1982)

Ulica ONCSA 182, 07652 Malý Horeš

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.01.2024KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.12.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu