Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/538/2022

(FO) Dužda Dušan (16.11.1989)

Čergovská 220/1 , 08222 Ostrovany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.03.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
22.03.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
10.03.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
25.01.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.01.2023Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.01.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu