(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.11.2021Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
17.01.2019Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci dlžníka: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 ...
01.03.2018Okresný súd Bratislava IZrušenie konkurzu
21.12.2017Ing. Anna Bružeňáková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
21.12.2017Ing. Anna Bružeňáková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
06.11.2017Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 ...
06.11.2017Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Specialist s.r.o., s...
27.10.2017Ing. Anna Bružeňáková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
09.10.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
05.10.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
27.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Súpis oddelenej podstaty
21.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
21.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
13.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
08.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
06.09.2017Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
05.09.2017Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľovi: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01...
31.08.2017Ing. Anna Bružeňáková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
18.08.2017Ing. Anna Bružeňáková Súpis všeobecnej podstaty
04.07.2017Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu