Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/17/2022

(FO) Macková Darina (29.10.1974)

Richnava 90 , 05351 Richnava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.01.2024KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.01.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.12.2022Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu