Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 2R/4/2009

(PO) TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze", IČO 31615724

Vajanského 2, 98401 Lučenec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.02.2023JUDr. Ján Čipka Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
10.10.2022JUDr. Ján Čipka Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.10.2022JUDr. Ján Čipka Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.02.2022JUDR ČIPKA JÁN Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.02.2022JUDR ČIPKA JÁN Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.07.2021JUDR ČIPKA JÁN Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.07.2021JUDR ČIPKA JÁN Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.03.2021JUDR ČIPKA JÁN Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
23.07.2020Okresný súd Banská Bystrica Súd z r u š u j e uznesenie č. 4 a č. 5 prijatých na riadnom zasadnutí veriteľského výboru konano...
17.01.2020Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, sp...
30.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčiank...
08.10.2019Okresný súd Banská BystricaSúd návrh Jána Hrončeka, bytom ul. Dr. Vodu 19, 984 01 Lučenec, doručený súdu dňa 05. 08. 2019 voči ...
18.06.2019Okresný súd Banská Bystrica Súd konanie zastavuje
05.02.2019Okresný súd Banská Bystrica Súd návrh úpadcu - TRADE CENTER, spol. s.r.o. „v konkurze“, Vajanského 2, 984 01 Lučenec a veriteľa...
31.10.2018JUDr. Ján Čipka Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.10.2018JUDr. Ján Čipka Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
29.12.2017Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu
05.06.2017Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, sp...
05.05.2017Okresný súd Banská Bystrica P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa PRO HOTEL, spol. s.r.o., so sídlom Vajanského 2...
30.06.2016Okresný súd Banská Bystrica Súd návrh na potvrdenie prevodu pohľadávok z veriteľa PRO HOTEL, spol. s.r.o., so sídlom Vajanského...